Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Świebodzinie

Jak prawnie poinformować nauczyciela o zmniejszeniu etatu?

     
Na dzień 30 kwietnia z informacji posiadanych przez dyrektora w czasie planowania arkusza organizacyjnego wychodzi, że nauczyciel dyplomowany nie będzie miał etatu.Czy zgodnie z obowiązującym prawem należy wypowiedzieć mu obecne warunki pracy z dniem 31 maja?
Co należy zrobić w momencie, gdy w czerwcu okaże się, że nauczyciel będzie miał etat, bo rodzic przyniesie orzeczenie o nauczaniu indywidualnym i będzie można przydzielić mu to nauczanie?
Odpowiedź: Informacja o obniżeniu wymiaru zatrudnienia nauczyciela powinna zostać przedstawiona nauczycielowi do akceptacji najpóźniej do dnia 31 maja danego roku. Natomiast w sytuacji, gdy będzie możliwe podwyższenie pensum nauczyciela można tego dokonać w trakcie roku szkolnego za porozumieniem stron.

Uzasadnienie: Jak wynika z przedstawionych informacji nauczyciel prawdopodobnie zatrudniony jest przez mianowanie w pełnym wymiarze czasu pracy. Obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy z powodu częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania nie jest możliwe zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć – art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN. W takich okolicznościach można nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania ograniczyć zatrudnienie do wymiaru nie niższego niż 1/2 pensum (art. 22 ust. 2 KN). Ograniczenie wymiaru zatrudnienia odbywa się wyłącznie za zgodą nauczyciela. Informacja o obniżeniu wymiaru zatrudnienia nauczyciela od dnia 1 września powinna zostać przedstawiona najpóźniej do 31 maja danego roku, bowiem konsekwencją braku zgody nauczyciela na obniżenie wymiaru zatrudnienia jest rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 20 KN. Wprawdzie obniżenie wymiaru zatrudnienia powinno nastąpić na cały rok szkolny, ale z uwagi na fakt, iż KN nie reguluje szczegółowo tej kwestii – w mojej ocenie – w sytuacji, gdy będzie możliwe przydzielenie nauczycielowi określonych zajęć, do których realizacji posiada wymagane kwalifikacje, (na czas całego roku szkolnego, jeśli nie zakłóca to toku pracy szkoły), to podwyższenie pensum nauczyciela może zostać dokonane w każdej chwili za porozumieniem stron.